Hình ảnh hậu trường TVC EMS Print E-mail
Written by Administrator   

Một số hình ảnh hậu trường cảnh quay TVC quảng cáo EMS

A.Hình ảnh từ cảng Đình Vũ Hải Phòng

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2018. Phuong Dong Media Company.