Check Mail In Email
Viết bởi Administrator   


Cách thức Check và sử dụng mail tên miền Phương Đông Media:Cách 1: Vào trực tiếp từ đường link sau:


http://www.phuongdongmedia.com.vn:2095/3rdparty/roundcube/index.php


http://phuongdongmedia.com.vn:2095/
Cách 2: Sử dụng outlook, Thunderbird để Checkmail


 
Copyright © 2018. Phuong Dong Media Company.